Er zijn verschillende manieren waarop er vergoeding voor behandeling mogelijk is:

1)Vergoeding vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar(Basis GGZ):

De behandeling in de Basis GGZ/BGGZ maakt deel uit van het basispakket van de zorgverzekering en wordt door de verzekeraar vergoed. Vanaf 1 januari 2014 vergoedt de verzekeraar niet meer per consult.
In plaats daarvan zijn er verschillende kortdurende behandelpakketten die vanuit de basisverzekering
vergoed worden. Voor welk pakket je in aanmerking komt, is afhankelijk van de ernst en de complexiteit van je problematiek (Let op: Dit heeft gevolgen voor je eigen risico!). Er wordt rekening gehouden met een gemiddeld van zeven consulten. De psychologiepraktijk heeft contracten met alle verzekeraars.  De factuur wordt door de psychologiepraktijk rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd.

Niet alleen gesprekken, maar ook bijvoorbeeld mail- of telefonisch contact,
het schrijven van rapportages, e.d. tellen hierbij mee.

Let op: Aanpassingsstoornissen, rouw-,werkgerelateerde- en relatieproblematiek
worden niet meer vanuit de basisverzekering vergoed. In enkele gevallen kan
de aanvullende polis deze problematiek vergoeden. Informeer hiervoor bij je
zorgverzekeraar.

Een verwijzing van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist is voor deze manier van vergoeding als voorwaarde gesteld. Het is belangrijk dat de arts in zijn/haar verwijsbrief duidelijk aangeeft voor welk type zorg de cliënt wordt verwezen (basiszorg). 

Naast de normale gangbare gegevens is het voor een verwijzing naar de BGGZ absoluut noodzakelijk dat er vermeld wordt:

  • Dat het om de verwijzing naar de generalistische basis GGZ of de specialistische GGZ gaat
  • Dat er sprake is van het vermoeden van een DSM IV stoornis, of de door de huisarts vastgestelde stoornis
  • De gegevens van de huisarts, inclusief zijn AGB code
  • De gegevens van uzelf

2) PoZoB

 De psychologiepraktijk heeft een samenwerkingscontract met PoZoB. PoZoB ondersteunt huisartsen in de regio Zuidoost-Brabant om kwalitatief goede gestructureerde zorg te geven aan mensen met een chronische/psychische aandoening. Huisartsen die samenwerken met PoZoB hebben een Praktijkondersteuner Huisarts-GGZ (POH-GGZ) in dienst die de eerste screening doet m.b.t. psychologische problematiek.

Als je huisarts aangesloten is bij PoZoB en je verzekering afspraken heeft met PoZoB, dan kan het zijn dat je wordt doorverwezen via PoZob.

Indien nodig zal de POH-GGZ  je doorverwijzen naar de psychologiepraktijk. Indien dit het geval is,  dan word je opgenomen in het zorgprogramma van PoZoB waardoor je zelf geen kosten draagt voor de behandeling. Dit heeft dan geen gevolgen voor je eigen risico. Voor meer informatie kun je terecht op de site van PoZoB: www.pozob.nl

3) DOH

De psychologiepraktijk heeft een samenwerkingscontract met DOH. DOH (De Ondernemende Huisartsen) ondersteunt huisartsen in de regio Zuidoost-Brabant om kwalitatief goede gestructureerde zorg te geven aan mensen met een chronische/psychische aandoening. Huisartsen die samenwerken met DOH hebben een Praktijkondersteuner Huisarts-GGZ (POH-GGZ) in dienst die de eerste screening doet m.b.t. psychologische problematiek.

Als je huisarts aangesloten is bij DOH en uw verzekering afspraken heeft met DOH, dan kan het zijn dat je wordt doorverwezen via DOH.

Indien nodig zal de POH-GGZ je doorverwijzen naar de psychologiepraktijk. Indien dit het geval is, dan word je opgenomen in het zorgprogramma van DOH, waardoor je zelf geen kosten draagt voor de behandeling. Dit heeft dan geen gevolgen voor je eigen risico. Voor meer informatie kun je terecht op de site van DOH: www.dohnet.nl

Onvergoede zorg

Sinds 2013 worden behandelingen bij bepaalde psychische klachten helaas niet meer vergoed. Zo zijn psychische klachten als gevolg van echtscheiding, rouw, werk-, relatie- en opvoedingsproblematiek en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde ggz. In die gevallen krijg je geen vergoeding van uw zorgverzekeraar. Natuurlijk kan de praktijk dan iets voor je doen. Je betaalt deze zorg dan echter zelf. Je hebt dan geen verwijsbrief nodig. Het huidige tarief (2016) bedraagt 92 euro per consult (bestaande uit een face tot face contact van 45 minuten en 15 minuten administratietijd).

Betalingsvoorwaarden bij onvergoede zorg

Deze betalingsvoorwaarden zijn gebaseerd op de betalingsvoorwaarden opgesteld door de beroepsvereniging LVVP:

De door de psychologiepraktijk aan jou gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door jou binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald. Indien je het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum hebt betaald, dan krijg je een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Voldoe je binnen 30 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan jouw verplichtingen, dan is de psychologiepraktijk zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van jou als cliënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Bij betalingsachterstand is de psychologiepraktijk gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat je aan jouw betalingsverplichtingen heeft voldaan.