Er zijn verschillende manieren waarop er vergoeding voor behandeling mogelijk is:

Vergoeding vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar(Basis GGZ):

De behandeling in de Basis GGZ/BGGZ maakt deel uit van het basispakket van de zorgverzekering en wordt door de verzekeraar vergoed. Er is  vanaf 2022 een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel. In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject
afgerekend, maar als losse zorgprestaties. Je behandeling in de ggz kan uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld gesprekken, live of telefonisch en online therapie. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties. De zorgprestaties staan op de rekening
die aan jou of jouw zorgverzekeraar gestuurd wordt. Zo is duidelijk voor welke zorg jij of jouw zorgverzekeraar betaalt.

Zorgvraagtypering

In de oude bekostiging bepaalde de diagnose vaak de prijs van de behandeling. In de nieuwe bekostiging is dit niet meer zo. In het
zorgprestatiemodel leg ik als zorgverlener een zorgvraagtype vast. Het zorgvraagtype geeft informatie over jouw zorgvraag en kan gebruikt worden bij het opstellen van een behandelplan. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die je krijgt. Soms bepaal ik als zorgverlener tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype om verandering duidelijk te maken. Het zorgvraagtype vind je terug op de rekening. Let op: Dit heeft gevolgen voor je eigen risico! De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022.

Let op: Aanpassingsstoornissen, rouw-,werkgerelateerde- en relatieproblematiek worden niet meer vanuit de basisverzekering vergoed.

Een verwijzing van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist is voor deze manier van vergoeding als voorwaarde gesteld. Het is belangrijk dat de arts in zijn/haar verwijsbrief duidelijk aangeeft voor welk type zorg de cliënt wordt verwezen (basiszorg). 

Naast de normale gangbare gegevens is het voor een verwijzing naar de BGGZ absoluut noodzakelijk dat er vermeld wordt:

  • Dat het om de verwijzing naar de generalistische basis GGZ of de specialistische GGZ gaat
  • Dat er sprake is van het vermoeden van een DSM IV stoornis, of de door de huisarts vastgestelde stoornis
  • De gegevens van de huisarts, inclusief zijn AGB code
  • De gegevens van uzelf

Onvergoede zorg

Sinds 2013 worden behandelingen bij bepaalde psychische klachten helaas niet meer vergoed. Zo zijn psychische klachten als gevolg van echtscheiding, rouw, werk-, relatie- en opvoedingsproblematiek en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde ggz. In die gevallen krijg je geen vergoeding van uw zorgverzekeraar. Natuurlijk kan de praktijk dan iets voor je doen. Je betaalt deze zorg dan echter zelf. Je hebt dan geen verwijsbrief nodig. Het huidige tarief (2016) bedraagt 105 euro per consult (bestaande uit een face tot face contact van 45 minuten en 15 minuten administratietijd).

Betalingsvoorwaarden bij onvergoede zorg

Deze betalingsvoorwaarden zijn gebaseerd op de betalingsvoorwaarden opgesteld door de beroepsvereniging LVVP:

De door de psychologiepraktijk aan jou gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door jou binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald. Indien je het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum hebt betaald, dan krijg je een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Voldoe je binnen 30 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan jouw verplichtingen, dan is de psychologiepraktijk zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van jou als cliënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Bij betalingsachterstand is de psychologiepraktijk gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat je aan jouw betalingsverplichtingen heeft voldaan.